Política de Privacitat - ATF ASSESSORS I CONSULTORS S.L.

    ATF ASSESORS
  • Inici
  • Política de Privacitat

La nostra Política de Protecció de Dades compleix amb tots els requisits establerts per La Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre i per el reglament RD 1720/2007, de 21 de desembre.

ATF ASSESSORS i CONSULTORS S.L. respecta la seva privacitat i es compromet a protegir-la. En aquesta declaració de protecció de dades l’informem sobre la nostra política i la nostra pràctica respecte a la Llei. Aquesta pàgina està subjecte a la legislació espanyola. En cas de litigi com a conseqüència del seu ús, els tribunals espanyols exerceixen l’exclusiva jurisdicció .

El lloc web és propietat de ASSESSORS ATF I CONSULTORS S.L., amb domicili a Manresa, carrer Súria, número 2 baixos, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??Toma 26627,  foli 0160,  full 104898, inscripció 9 ª i CIF B – 58.118 . 902 .

Les úniques dades personals a les que ATF ASSESSORS tinndrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit és precís que l’usuari conegui que per a l’accés d’alguns productes/serveis oferts a través del web, sí que li sol·licitaran dades de caràcter personal. Si no es faciliten, no es podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts .

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l’emplenament del Formulari la borsa de treball, les seves dades quedaran incorporades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat d’ATF ASSESSORS, per tal de disposar d’una base de dades de possibles candidats en ampliacions de personal. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers.

Així mateix, quan l’usuari faciliti dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic d’Atenció al Client de la pàgina web, està autoritzant expressament a ATF ASSESSORS, al tractament automatitzat de dades personals per a poder atendre a les seves peticions de serveis .

L’usuari queda informat de que les seves dades personals, a les que ATF ASSESSORS, tingui accés com a conseqüència de les seves operacions, consultes, lliurament d’informació i curriculums, s’incorporen al corresponent fitxer d’ ATF ASSESSORS, autoritzant a aquest, de manera expressa, al tractament d’aquelles dades que siguin necessàries per al seu ús en relació amb el desenvolupament de l’operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori .

En compliment de la normativa vigent, ATF ASSESSORS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per tal d’evitar en la mesura del possible, els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la perduda de les dades .

Aquest lloc web està únicament dirigit a usuaris majors d’edat residents a Espanya .

Per obtenir més informació sobre l’accés a les seves dades personals o per formular qualsevol pregunta sobre la Política de Protecció de Dades d’ATF ASSESSORS, enviï un correu electrònic a info@atfassessors.com.

En Relació amb les dades recopilades, l’usuari té reconeguts per llei els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a les seves dades personals, així com el dret a revocar el consentiment atorgat per la cessió de les seves dades. L’usuari , o en tot cas el representant legal, podrà exercir aquests drets mitjançant una sol·licitud per escrit i signada, dirigida a ATF ASSESSORS I CONSULTORS , SL , C / Súria , n º 2 baixos de Manresa ( Barcelona ). La sol·licitud haurà d’incloure les següents dades: Nom i Cognoms de l’ usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret a exercitar .

En qualsevol moment, l’usuari pot donar-se de baixa o deixar d’utilitzar els nostres serveis. Per més informació sobre com donar-se de baixa , enviï un correu electrònic a info@atfassessors.com.

Avis Legal

Condicions generals d’us d’aquesta pàgina web,

El present avis legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest portal web.
L’ús de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del portal web.

El portal web d’ATF ASSESSORS I CONSULTORS, SL, amb domicili a Manresa (Barcelona), carrer Súria, número 2 baixos, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 26627, foli 0160, full 104898, inscripció 9ª i CIF B-58.118.902, té per objecte donar a conèixer els serveis que ofereix. També inclou la possibilitat de poder sol·licitar aquests serveis o oferir els propis mitjançant l’apartat “bossa de treball”.

Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre l’Empresa amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap forma, l’inicio d’una relació comercial o d’altra tipus amb l’Empresa.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions invertides en el mateix per els seus col·laboradors.

ATF ASSESSORS es reserva el dret d’efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareixin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualsevol altre element inclòs en el portal web són titularitat exclusiva d’ATF ASSESSORS.

En aquest sentit, es constitueixen com obres protegides per el conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Real decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per el qual s’aprova el text de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març,  d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades, resultant-les així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

L’Empresa no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva website, excepte acord exprés amb tercers. Els usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts del website amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de copies de seguretat o a la impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic o per a un ús més enllà de les mencionades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa i si ocorre de tercers col·laboradors. L’incompliment de l’esmentat anteriorment facultarà en l’Empresa per a interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

  • La presentació d’una pagina del website en un marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada “framing” a no ser que compti amb l’exprés consentiment per escrit de l’Empresa.
  • La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina o base de dades, no pertinent a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada “in line linking” si això no compta amb la expressa autorització de l’Empresa.
  • La extracció i ús d’elements del website causant o no un perjudici en l’Empresa, conforme a les disposicions del Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per el qual s’aprova el Text de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.

L’Empresa haurà  d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext (hipervincles) en una altra website dirigides al homepage d’aquest website o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les direccions electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a l’Empresa o si s’escau a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest website pertanyen a l’Empresa o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent a aquest respecte.

Enllaços (links)

La presencia de enllaços (links) en les pàgines web de l’Empresa tenen finalitat merament informativa i en cap cas suggereix, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Els enllaços a llocs web de tercers són facilitats per a major comoditat dels nostres usuaris. L’Empresa només controla i és responsable del portal web https://www.atfassessors.com

L’Empresa es reserva el dret a eliminar qualsevol enllaç o programa d’enllaç en qualsevol moment.

Arxius temporals d’informació

Per  al correcte funcionament i visualització del portal web https://www.atfassessors.com , l’Empresa utilitza petits arxius temporals d’informació que el servidor envia a l’ordenador de l’usuari. En cap cas l’Empresa utilitza aquests arxius per recollir informació de caràcter personal.

Exactitud i actualització

L’Empresa no pot controlar l’ocupació que  l’usuari dóna a la informació i per tant, no serà responsable de cap tipus de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l’ocupació d’aquesta informació.